Arvidsjaur Flygplats
Ankommande / Arrivals
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:30 2N4852 Stockholm ARN
2015-11-17 16:30 2N4855 Gällivare
2015-11-17 20:45 2N4856 Stockholm ARN
Avgående / Departures
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:50 2N4852 Gällivare
2015-11-17 16:50 2N4855 Stockholm ARN
2015-11-17 21:00 2N4856 Gällivare

Plats för hållbar tillväxt

Projekt Plats för hållbar tillväxt
Sökande Arvidsjaur flygplats AB
Projektledare Ralf Lundberg
Projektperiod 2008-08-01–2009-06-30
Insatsområde 4 Tillgänglighet
åtgärd 4.2 Regionförstoring
Programområden Övre Norrland
Kategorikod  

Bakgrund

En utredning som gjorts på uppdrag av UFNI (Utveckling flyg i norrlands inland), kallad Effektiv och hållbar flygtrafikförsörjning för norra Norrlands inland, visar betydelsen av flyg till inlandsflygplatserna i Norrbotten och Västerbotten. I rapporten redovisas olika perspektiv till att uppnå en effektiv och hållbar flygtra­fikförsörjning i Norrbotten och Västerbotten.Som en internationell biltestregion har Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele kommuner utkristalliserat sig. Biltestklustret tar tillvara regionens speciella förutsättningar, strängt vinterklimat, glest boende, lågt trafikerade vägar med lämplig topografi, isbelagda sjöar, etc. Testregionen är den internationellt mest framstående och drar miljardinvesteringar bekostade av världens tyngsta aktörer. Klustret innefattar främst kommunerna i Arjeplog, Arvidsjaur och Sorsele. Ytterligare antal kommuner väntas aktivera sig och breddar därmed testregionen. Till dessa kluster behövs bra flygförbindelser som bidrar tillsammans med turism och privatresor till ett samverkande underlag.

Den resandeutveckling som Arvidsjaur Flygplats har upplevt är en stark ökning av resandet sedan biltestverksamheten i området expanderade kraftigt efter år 2000. De marknadssegment som finns är givetvis biltest och turism i regionen. Den fram­tida utvecklingen är framförallt förknippad med biltestnäringen som är inne i en expansiv fas. årligen investeras 500-600 miljoner kronor i regionen. Anledningen till detta är att ledtiderna ständigt kortas från skiss till färdig bilmodell. De förkor­tade utvecklings- och testfaserna medför att flera personer måste arbeta med detta samtidigt, vilket kräver fler transporter till och från regionen.

För att biltestföretagen ska fortsätta investera i regionen förutsätts att kommunika­tionerna och servicen fungerar . De investeringar och förbättringar som krävs inom kommunikationerna och servicenäringen förutsätter biltestbolagen att det utförs av nationella, län eller regionala medel.

år 2007 hade Arvidsjaur flygplats totalt 50 329 passagerare. Under första kvartalet 2008 så ökade passagerarmängden med 28% av vilket en stor del var turister. Pas­sagerarutvecklingen har de senaste åren varit positiv med en ökning på ca 5% per år, där EU trafiken med den internationella biltestverksamhetens behov av resor och den internationella turismen ökar mest.

Under den sista vintern har stor kapacitetsbrist på p-platser för bilar och stora flygplan i flygplatsens närområde uppvisats. De parkeringsplatser som finns är alltför få, vilket under vinterhalvåret innebär problem för resenärer/kunder att parkera sina fordon. Resenärerna tvingas därmed ofta att parkera längs infartsvägen. Detta innebär inte bara en olägenhet för resenärerna utan utgör också ett problem ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vidare har det för så kallade sekretessfordon (prototyper av nya bilmodeller) inte funnits någon uppställningsmöjlighet. Sekretessfordonen är känsliga företagshemligheter som biltestföretagen är mycket angelägna om att hemlighålla. Därutöver har biluthyrningsföretagen inte haft några möjligheter att parkera inomhus eller att tvätta sina bilar ute på flygplatsen. För det sistnämnda ändamålet har biluthyrningsföretagen tvingats köra sina bilar in till Arvidsjaurs tätort. Till sist har besöksnäringen i regionen inte haft möjligheter till omklädning för turister som har för avsikt att fortsätta resan med snöskoter, hundspann eller rensläde.

De alltmera frekventa landningarna med charterplan ökar behovet av en utökad uppställningsplatta, dels genom att bredda befintlig platta för att möjliggöra uppställning av större flygplan (Utbyggnad för tillväxt) och dels för att möjliggöra för uppställning av flera större flygplan samtidigt (Plats för hållbar tillväxt). Flygplatsen kan idag inte tillmötesgå det behov flygbolagen har på uppställningsplatser vilket medför störningar i flygtrafiken.

Arvidsjaur Flygplats ser lösningar på de uppställda problemen i olika delmoment:

1.Parkeringsgaraget kompletterar och avlastar de redan nu hårt belastade parkeringsytorna som finns, vilket även löser delar av trafiksäkerhetsproblemen som råder vintertid.
2.Parkeringsgaraget krävs för att kunna erbjuda sekretesslösning för utvecklingsfordon och för fordon som av speciella skäl ej vill nyttja vanlig parkeringsplats.
3.Parkeringsgaraget ger möjligheten för biluthyrningsföretagen tvätta sina bilar på flygplatsen, vilket ger en avsevärd miljöförbättring och dessutom underlättar för företagen ifråga.
4.Parkeringsgaraget ger möjligheter för besöksnäringen att låta sina kunder byta om kläder för att fortsätta resan med annat transportmedel.
5.Investering i ny uppställningsplatta för att möjliggöra för uppställning av flera större flygplan samtidigt.

Syfte

Under projekttiden skall en ny uppställningsplatta får större flygplan byggas, ett nytt parkeringsgarage samt upprätta en anslutningsväg till parkeringsgaraget.

Mål

Målet får projektet är att skapa bättre tillgänglighet och arbeta för att förbättra miljöpåverkan, samt att bidra till regionens konkurrenskraft och fortsatta utveckling.

Målgrupp

En grundförutsättning får testverksamhetens utveckling i regionen har varit om kommer framgent att vara Arvidsjaur flygplats. Således är den primära målgruppen biltestnäringen. Hela regionen gynnas av en satsning på flygplatsen eftersom en väl fungerande infrastruktur är en grund får att tillvarata alla potentialer i området.

Projektorganisation

 • Projektledare Ralf Lundberg, VD vid Arvidsjaur Flygplats AB, kommer att fungera som projektledare och ansvarig för projektets genomförande.
 • Byggledare Börje Blom ansvarar för byggledningen i projektet.
 • Ställan Bäckström ansvarar för kvalité i projektet.
 • Tom Lundberg ordförande i projektet ansvarar för möten.
 • Tycko Johanssson byggnadskompetens ansvarar för granskning av projektet.
 • Peter Rydfjäll egen företagare, ansvarar för samordning mellan det regionala näringslivet.
 • Barbro Ternert kommunchef, ansvarar för kommunens delaktighet i projektet.
 • Annika Lidström miljöinspektör ansvarar för kontroll av miljön i projektet.
 • Cecilia Reinstam samhällsplanerare, ansvarar för kontroll av byggnadernas utformning.
 • Maria Marklund ekonomiansvarig, ansvarar för de ekonomiska redovisningarna i projektet.

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning

Detta projekt omfattar två olika delprojekt, ett projekt omfattar nybyggnad av uppställningsplatta för större flygplan och det andra omfattar nybyggnad av parkeringsgarage. Till parkeringsgaraget ska också en anslutningsväg upprättas.Nybyggnad av uppställningsplatta är kostnadsberäknat till 6 500 000 kr.

Nybyggnad av parkeringsgarage är kostnadsberäknat till 8 000 000 kr.

Anslutningsväg är kostnadsberäknat till 500 000 kr.

Projektavgränsning

Endast Ralf Lundberg kommer från den egna organisationen, för övrigt kommer projektet att bedrivas helt separat från den verksamhet som bedrivs på flygplatsen.Endast viss samordning från flygplatsens sida måste ske för att bibehålla flygsäkerheten.

Koppling till det regionala näringslivet

Investeringen innebär positiva effekter får främst testindustrin och besöksnäringen som säkerställer möjligheten till fortsatt expansion och stärkt konkurrenskraft i regionen.

Koppling till andra projekt/insatser

Inga direkta kopplingar till andra projekt, men andra verksamheter gynnas t.ex. har de etableringar som kommit Arvidsjaur till del varit möjlig bl.a. genom goda flygfärbindelser.

Resultatspridning

Information om projektet kommer att spridas genom skyltning på flygplatsen. Därutöver ska hemsidan löpande uppdateras. Massmedia kommer också att löpande informeras om projektet. Information till biltestföretagen i Europa kommer att skickas ut via informationsblad om vad som skapats får att underlätta dess verksamhet.

Uppföljning/Utvärdering

Uppföljning av projektet kommer att följas upp och utvärderas av den egna organisationen genom att studera effekterna av tillgängligheten efter byggnationen. Utanför den egna organisationen kommer de att studera nöjdheten med projekten genom en enkätundersökning.

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet Startdatum Slutdatum
Nybyggnation 2008-08-01 2009-06-30
Informationsspridning om verksamhet och resultat 2008-08-01 2009-06-30
Projektutvärdering och slutredovisning 2008-08-01 2009-06-30
Projektets start- och slutdatum 2008-08-01 2009-06-30

Jämställdhet

Projektets målsättning är att uppfylla kraven på ett jämställt samhälle. Investeringen gynnar främst testindustri och besöksnäring. Erfarenheten visar att den förra bemannas huvudsakligen av män medan mest kvinnor arbetar i den senare.Strävan är att i allt arbete ha genusperpektiv, t e x i tillsättande av styr- och arbetsgrupper:

 • De mätbara målen är den sammansättning som finns mellan kvinnor och män i projektgruppen.
 • Målet är att när investeringen är gjord erbjuda fler arbeten som passar både kvinnor och män.
 • Resultatet av projektet är att de investeringar som gjorts underlättar att resa med flyg för både kvinnor och män.
 • Möjligheterna till eget företagande inom biltestnäringen och besöksnäringen är väl lämpat för både kvinnor och män.
 • I den projektorganisation som sammansatts finns 4 kvinnor där kvinnorna besitter en hög kompetens och har en betydande roll i de beslut som fattas.
 • I projektet finns kompetens i jämställdhet.
 • Könsfördelningen i projektgruppen är 5 män och 4 kvinnor.

Miljö

Arvidsjaur Flygplats AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Den gällande miljödomen tillåter upp till 65 000 rörelser varav 5 000 för tyngre flygplan. Under 2007 hade flygplatsen 16 703 landningar. Utrymme finns alltså i denna del för expansion.Miljöaspekterna i projektet.
De mål som är uppsatta för projektet är

 • att minimera risken för föroreningar avseende avisningsvätska i samband med avisning av flygplan,
 • att möjliggöra större flygplan parkera på den nya uppställningsplattan och därmed på sikt minska koldioxidutsläppen,
 • att möjliggöra för biluthyrningsföretagen att tvätta sina bilar ute på flygplatsen och därmed kunna minska på koldioxidutsläppen.

De aktiviteter som planeras för att nå projektets mål är

 • att genom nybyggnation av en ny uppställningsplatta möjliggöra uppsamling av spilld glykol,
 • att genom nybyggnation av en ny uppställningsplatta kunna ta emot och parkera större flygplan,
 • att genom att bygga ett parkeringsgarage ge möjligheter för biluthyrningsföretagen tvätta sina bilar.

De sätt som projektet påverkar resultatet och effekterna på miljön är

 • minskade utsläpp av glykol viket minskar risken för försurning,
 • minskade utsläpp av koldioxid vilket minskar risken för klimatförsämringar.

Arvidsjaur Flygplats har i samarbete med Sveriges flygplatser tagit fram ett miljöledningssystem som de arbetar efter.

Indikatorer

Indikator Män Kvinnor Antal

Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män)

- 2 2
Bevarade arbetstillfällen vid flygplatsen 21 5

26

Resultat efter projekttiden och effekter på sikt

Investeringen innebär positiva effekter får främst testindustrin och besöksnäringen som säkerställer möjligheten till fortsatt expansion i regionen.