Arvidsjaur Flygplats
Ankommande / Arrivals
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:30 2N4852 Stockholm ARN
2015-11-17 16:30 2N4855 Gällivare
2015-11-17 20:45 2N4856 Stockholm ARN
Avgående / Departures
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:50 2N4852 Gällivare
2015-11-17 16:50 2N4855 Stockholm ARN
2015-11-17 21:00 2N4856 Gällivare

Plats för bärighetsförstärkning för ökad hållbar tillväxt

Beslut

Tillväxtverket beviljar Arvidsjaur Flygplats AB, org.nr.556356-9390, stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till rubricerat projekt.

Beslutet har fattats med stöd av förordning (SFS 2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland har sitt yttrande 2010-06-24 prioriterat ärendet. Yttrandet är bindande för Tillväxtverkets  handläggning.

Stödet tas ur åtgärd 2.2 Regionförstorning och avser perioden 2010-06-24 – 2012-12-31. Stödet uppgår till 50,00% av porjektets faktiska kostnader och högst 50,00% av den sammanlagda offentliga finansieringen, dock  högst 11 500 000 kr.

Beslutet kan inte överklagas.

Säskilda villkor för beslutet

Om de särskilda villkoren eller övriga villkor för stöd inte följs kan beslutet om stöd komma att upphävas helt eller delvis.

LOU

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling ska följas i projektet då stödmottagningen är en upphandlande enhet. De olika stegen i upphandlingen ska dokumenteras skriftligt och upphandlingsunderlaget ska på begäran kunna uppvisas. Vid direktupphandling ska Tillväxtverkets riktlinjer för affärsmessiga villkor följas.

Revisionsinsats

Projektet ska granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorsintyg för projektet ska lämnas in årligen. Insatsen ska avse granskning av offentlig upphandling. Om Tillväxtverket bedömer det nödvändigt kan insatsen även komma att omfatta granskning av andra delar av projetket.

Jämnställdehet mellan kvinnor och män ock icke-diskriminering
Stödmottagaren ska vidta erfordeliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning under genomförandet av projektets olika faser. Vid varje ansökan om utbetalning ska arbetet med jämnsälldhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering, i projektet och dess eventuella olika delprojekt, beskrivas i lägesrapporten.

Informationsplikt

Stödmottagaren, och i förekommande fall samverkanspartner, ska vid marknadsföring och extern/intern information visa att projektet medfinansieras av Europiska regionala utvecklingsfonden i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 Artikel 9.

Försäljning av investering

Alla investeringar i projektet ägs av projektägaren och tillfaller denne vid projetavslut. Om investeringar säljs under projekttiden eller inom fem år efter avslutad projektperiod ska intäkten redovisas i projektet.

Ansökan om utbetalning

Sista datum för inlämning Ansökan om utbetalning nr Ska avse period
2010-12-31 1 2010-06-24 – 2010-09-30
2011-02-28 2 2010-10-01 – 2010-12-31
2011-05-31 3 2011-01-01 – 2011-03-31
2011-10-31 4 2011-04-01 – 2011-08-31
2012-02-28   2011-09-01 – 2011-12-31

 

Det är möjligt att ansöka om utbetalning oftare än de angivna perioderna. Ansökan om utbetalning måste dock omfatta minst en månad och får ej sträcka sig över ett årsskifte. Vid ansökan om utbetalning ska det finnas med en läges- eller slutrapport upprättad på av Tillväxtverket fastställt formulär.

I första ansökan om utbetalning ska allt ekonomiskt underlag skickas in.

Aktiviteterna i projektet ska avslutas innan projektperiodens slut. Alla kostnader ska bokföras och betalas innan datumet för när sista ansökan om utbetalning ska lämnas in.

Motivering för beslut

Projektet överensstämmer med det operativa programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Övre Norrland och med åtgärden 2.2 Regionförstoring. Tillväxtverket har bedömt att ansökan är förenligt med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser.

Vid strukturfonspartnerskapet i Övre Norrland möte 2010-06-24 prioriterades ansökan med följande motivering: Projektet ligger i linje med Strukturfonspartnerskapets prioriteringsgrunder för regionala fonden och harmoniserar även med regionala utvecklingsstrategier.

Bakgrund

Arvidsjaurs Flygplats AB är ett helägt dotterbolag i Arvidsjaurs Kmmunföretag AB, som i sin helhet ägs av Arvidsjaurs kommun.

Arvisjaurs flygplats invigdes i oktober 1990. Målsättningen då var att upprätthålla matrafik till Umeå och passagerarmängden beräknades till c:a 6000 passagerare per år. Det har visat sig att intresset för Arvidsjaur flygplats är mycket större än så. Trafiken i dag är 3 turer till/från Stockholm via Lycksele måndag, torsdag och fredag samt 2 turer tisdagar, onsdagar, lördagar och söndagar. Trafiken bedrivs med ATP med 68 säten. Passagerarna är tjänsteresenärer, privatresande men även en ökad andel turister. Därtill kommer EU-trafik under vintern från Frankfurt/Hahn, Stuttgart, Munchen, Hannover och Köpenhamn måndagar och fredagar. Trafiken bedrivs med Airbus 320, B373-800, MD80, m.m. Denna trafik har sin grund i biltestverksamheten som pågår i området. Det har dock de senaste åren visat sig att turismen på dessa linjer ökar kraftigt.

år 2007 hade Arvidsjaurs Flygplats totalt 50 329 passagerare. 2008 ökade passagerarmängden till 57 381 av vilket en stor del var turister. För 2009 sjönk passagerarantalet till 43 568st. Orsaken kan hänföras till den globala finanskrisen som bl.a starkt påverkat fordonindustrin. minskningen är temporär och hittills har 1:a kvartalet 2010 indikerat på en återhämtning med betydande passagerarökning. Passagerarutvecklingen har de senaste åren varit positiv med en ökning på c:a 5% per år fram till 2009.

Den framtida utveclingen är farmförallt  förknippad med biltestnäringen som är inne i en expantiv fas. årligen investeras 500-600 miljoner kronor i regionen. Bl.a har ett stort europeiskt bilföretag under de senaste åren byggt en testanläggning nära Flygplatsen i anslutning till Arvidsjaursjön.Investeringstakten härrör från att ledtiderna ständigt kortas från skiss till färdig bilmodell. De förkortade utvecklings- och testfaserna medför också att fler personer måste arbeta med detta samtidigt, vilket kräver fler transporter till och från regionen.

För att biltestföretagen ska fortsätta investera  i regionen förutsätts att kommunikationerna och servicen fungerar. Biltestföretagen förutsättrer , att de investeringar och de förbättringar som krävs inom kommunikationerna och servicnäringen, utförs med nationella eller regionala medel. Arvidsjaur Flygplats skall givetvis utföra de investeringar som krävs för kommunikationerna men behöver hjälp med investeringsmedel för att klara detta. Vissa andra investeringar inom servicnäringen tvingas Arvidsjaur Flygplats också göra då det inte finns någon självklar huvudman idag som har ansvar för detta.

Under den innevarande vintern har det uppvisats benägenhet att komma med större Flygplan för såväl personer som fordon som kommer till Arvidsjaur för att testa och träna i vinterklimat. Exempelvis har 2 st ombyggda DC-10:or landat och startat i januari 2010. De alltmera frekventa landningarna med charterplan ökar behovet av Bärighetsförstärkning för att kunna bibehålla en hög flygsäkerhet.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektets syfte är att utveckla Arvidsjaurs Flygplats så att den kan hantera både ökad flygtrafik samt start/landning av större flygplan och samtidigt bibehålla en hög flygsäkerhet. Lösningen är att investera i så kallad bärighetsförstärkning som innebär: 

1. Utföra erfoderliga spricklagningar, bortfräsning av befintlig ojämnheter, utföra justeringar med asfaltmassa

2. Påföra nytt slitlager av asfaltmassa på rullbana och taxibanor.

3. Justering av stråkytor, brunnar och bankantljus.

4. Komplettera växtbädd, utföra markeringar och dagermarkeringar (målningsarbeten)

Utvecklingen av flygplatsen innebär positiva effekter för främst bilindustrin och besöksnäringen och detta säkerställer möjligheten till expansion och stärkt konkurrenskraft i regionen.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla Arvidsjaurs Flygplats genom att bärighetsförstärka landningsbanan för att kunna ta emot större och tyngre flygplan. Utvecklingen av flygplatsen innebär positiva effekter för främst bilindustrin och besöksnäringen som säkerställer möjligheten till expansion och stärkt konkurenskraft i regionen.

Mål

Målet med projektet är att skapa en bätter tillgänglighet och minimera miljöpåverkan i området och därigenom  stärka regionens konkurrenskraft och fortsatta utveckling.

Målgrupp

En grundförutsättning för testverksamhetens utveckling i regionen har varit att Arvidsjaur har en flygplats och så kommer det även att var i framtiden. Således är den primära målgruppen biltestnäringen. Hela regionen gynnas dock av en sattsning på flygplatsen eftersom en väl fungerande infrastruktur är en grund för att tillvarata alla potentialen i området.

Projektorganisation

Projektledare Ralf Lundberg, VD vid Arvidsjaur Flygplats AB, kommer att fungera som projektledare och ansvarig för projektets genomförande.

 • Byggledare Börje Blom ansvarar för byggledningen i projektet.
 • Sällan Bäckström ansvarar för kvalite i projektet.
 • Tom Lundberg ordförande i projektet ansvarar för möten.
 • Tycko Johansson byggnadskompetens ansvarar för granskning av projektet.
 • Peter Rydfäll egen företagare, ansvarar för samordning mellan det regionala näringslivet.
 • Barbro Ternet kommunchef, ansvarar för kommunens delaktighet i projektet.
 • Annika Lidström miljöinspektör ansvarar för kontroll av miljön i projektet.
 • Cecilia Reinstam samhällsplanerare, ansvarar för kontroll av byggnadernas utformning.
 • Maria Marklund ekonomiansvarig, ansvarar för de ekonomiska redovisningarna i projektet.

Arbetsrätt och verksamhetsbeskrivning

Detta projekt omfattar följande delmoment

 • Borttagning av befintliga fogmanssor
 • Spricklagning, fräsning och justering med asfaltmassa
 • Utläggning av nytt asfaltsslitlager
 • Justeringsarbeten på stråk, brunnar, bankantljus och växtbädd
 • Dagermarkering (målningsarbeten), längdmätningsbrickor

 

En projektör anlitas för att upprätta en plan på hur ett sådant markarbete ska kunna utföras utifrån de säkerhetsaspekter som ställs för flygsäkerheten.

När projekteringen är gjord, skickas en anmälan av den tänkta utbyggnaden till Transportstyrelsen för godkännande.

Upphandling kommer att ske enligt Arvidsjaurs kommun upphandlingsreglemente och LOU.

När arbetet väl är färdigställt, kommer Transportstyrelsen att utföra en tillträdeskontroll. Driftsgodkännade erhålles när arbetet godkännes via kontrollen.

Praktiskt genomförande

Arbetet kommer att påbörjas med ett uppstartmöte där samtliga parter informeras om vilka regler som gäller för arbeten på flygplats.

Därefter skall noggrann planering av arbetsinsatserna görsgenom dagliga planeringssamtal mellan flyplats- och trafikledning och entrepenörrens arbetsledning. Detta för att kunna planera flygtrafiken/eventuella temporär stängning under entreprenartiden samt för att säkerställa att de flygsäkerhetsrelaterade momenten efterföljs.

Projektavgränsning

Den investering som projektägare har för avsikt att göra är att bärighetsförstärka landningsbanan för att kunna ta emot större och tyngre flygplan, Landningsbanans bärighet idag klarar av ett marktryck för flygplan upp till 30 PCN, de aviserade flygplansom avser trafikera flygplatsen kommande år krävs en bärighet av 40 PCN. Detta kan man åstakomma genom att lägga på ett extra lager asfalt.
I ordinarie driftkostnader ligger sådana åtgärder inte planerade, utan det måste läggas som en investering för framtiden.

Endast projektledaren Ralf Lundberg kommer från den egna organisationen, för övrigt kommer projektet att bedrivas helt separat från den verksamhet som bedrivs på flygpaltsen. Endast viss samordning från flygplatsens sida måste ske för att bibehålla flygsäkerheten.

Koppling till det regionala näringslivet

Den verksamhet som finns inom biltestnäringen inom regionen (Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele och Jokkmokks kommuner) har under 30 år utvecklas och är idag den största enskilda näringen i regionen. Med detta projekt kommer denna näring att fortsätta att utvecklas och på sikt vara den näring som skapar flest arbetstillfällen i regionen.

Eftersom man idag till största delen utför sina tester på bilarna under vinterhalvåret kommer projektet att även medge transport transport till flygplatsen även under sommarperioden och därmed på sikt också möjligheter till test av bilar även sommartid vilket utökar antalet arbetstillfällen avsevärt. På sikt kommer det att bli åretrunttest av bilar i regionen. Biltestbolagen har investerat stora belopp i regionen och vill givetvis kunna använda sina anläggningar även sommartid.

Koppling till andra projekt/insatser

Inga direkta kopplingar till andra projekt, men andra verksamheter gynnas t.ex. har de etableringar som kommit till Arvidsjaur till del varit möjlig bl.a. genom goda flygförbindelser.

Resultatspridning

 

Information om projektet kommer att spridas genom skyltning på flygplatsen. Därutöver ska hemsidan löpande uppdateras. Massmedia kommer också att  löpande informeras om projektet. Information till biltestföretagen i Europa kommer att skickas ut via informationsblad om vad som skapats för att underlätta dess verkasmhet.

Uppföljning/utvärdering

Uppföljning av projektet kommer att följas upp och utvärderas av den egna organisationen genom att studera effekterna av tillgänglighet efter byggnationen. Utanför den egna organisationen kommer de att studera nöjdheten med projekten genom en enkätundersökning.

Förväntade resultat efter projektperioden

Investeringarna innebär ökade arbetstillfällen hos underentrepenörerna, Landningsbanans beskaffenhet förbättras med bibehållen eller ökad flygsäkerhet.

Förväntade verksamhet efter projektperioden

Investeringen innebär positiva effekter för främst bilindustrin och besöksnäringen som säkerställer möjligheten till fortsatt expansion i regionen. Andra verksamheter gynnas också T ex så ha de etableringar som kommit Arvidsjaur till del ha varit möjliga bl a genom goda flygförbindelser.

Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet Startdatum Slutdatum Budgeterad kostnad
Inledande möte, Projektering och bygginformation 2010-05-01 2010-11-15 2 094 000
Fräsning och borttagning av ojämnheter samt lagning av sprickor i rullbanan 2010-07-01 2010-09-30 4 155 000
Utläggning av asfaltmassa som avjämning 2011-07-01 2011-08-30 1 161 000
Utläggning av nytt slitlager av asfalt 2011-08-01 2011-09-30 11 250 000
Justering och komplettering av stråk, brunnar, bankantljus och växtbädd 2011-09-01 2011-10-30 905 000
Utföra växtbädd ny dagermarkering och längdmätningsbrickor 2011-10-30 2011-11-15 1 565 000
Utför slutbesiktning och tillträdeskontroll 2010-10-30 2011-11-15 100 000
Insatser för något/några av de horisontella kriterierna 2010-05-01 2011-11-15  
Informationsspridning om verksamhet och resultat 2010-05-01 2011-11-15  
Projektutvärdering och slutredovisning 2010-05-01 2011-11-15  
Projektets start- och slutdatum 2010-05-01 2011-11-15  

Horisontella kriterier

Jämställdhet

Projektets målsättning är att uppfylla kraven på ett jämställt samhälle. Investeringen gynnar främst testindustri och besöksnäring. Erfarenheten visar att den förra bemannas huvudsakligen av män medans mest kvinnor arbetar i den senare. 

Strävan är att i allt arbete ha genusperspektiv, t ex i tillsättande av styr- och arbetsgrupper:

 • De mätbara målen är den sammansättning som finns mellan kvinnor och män i projektgruppen.
 • Målen är att när investeringen är gjord erbjuda fler arbeten som passar både kvinnor och män.
 • Resultatet av projektet är att de investeringar som gjorts underlättar att resa med flyg för både kvinnor och män.
 • Möjligheterna till eget företagande inom biltestnäringen och besöksnäringen är väl lämpad för både kvinnor och män.
 • I den projektorganisation som sammansatts finns 3 kvinnor där kvinnorna besitter en hög kompetens och har en betydande roll i de beslut som fattas.
 • I projektet finns kompetens i jämställdhet.
 • Könsfördelningen i projektgruppen är  7 män och 3 kvinnor.

Integration/Mångfald

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till regionen. Med detta följer tillväxt i företaget och organisationer där fler människor kommer att behövas bl a pga pensionavgångar. Andelen invandrare är förhållandevis låg men mångfaldsinslaget under testsäsongen kan innebära en större attraktionskraft för invandring i regionen.

Miljö

Arvidsjaur Flygplats AB bedriver tillståndsplikt verksamhet enligt Miljöbalken. Dengällande miljödomen tillåter upp till 65 000 rörelser varav 5 000 för tyngre flygplan. Under 2007 hade flygplatsen 16 703 landningar. Utrymme finns alltså i denna del för expansion.
En ökad kapacitet torde också medföra att färre resenärer använder sig av kustflygpaltserna med minskat utsläpp fårn biltrafik som följd.

Miljöaspekterna i projektet

De mål som är uppsatta för att projektet är:

- Att genom bärighetsförstärkning och nytt slitlager på landningsbanan förbättrar friktonen på banan och därmed förbättra flygsäkerheten. Med förbättrad friktion kommer det att krävas mindre underhåll under vinterperioden vilket minskar förbrukningen av bränsle i underhållsfordonen som i sin tur minskar koldioxid utsläpp.

De aktiviteter som planeras som planeras för att nå projektets mål är:

- Att genom bärighetsförstärkning och slitlager (toppning) förbättra friktionen och därmed bibehålla eller förbättra flygsäkerheten.

De sätt som projektet påverkarresultatet och effekterna på miljön är:

- Minskade utsläpp av koldioxid minskar risken för klimatförsämringar.

De sätt som projektägaren arbetar med miljöarbetet inom projektet är:

- Att genom det samarbete Arvidsajur Flygplats har med Sveriges flygplatser har framtagits ett miljöledningssystem som vi arbetar efter.

Indikatorer

Indikator Kvinnor Män Antal
Antal nya/skapande arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) 2 0 2
Antal nystartande företag (fördelat på ägda av kvinnor och män) 0 0 0
Antal nystartade företag med delat/mixat ägande 2 2 2
Antal bevarande arbetstillfällen vid flygplatsen 5 21 26

Ekonomibilaga

Ärendeid: 152491
Projektnamn:Plats för Bärighetsförstärkning för ökad hållbar tillväxt

Resurser i projektet

Kostnader år 2010 år 2011 år 2012 Total
Personal       0
Köp av tjänst       0
Lokalkostnader       0
Investeringar 7 645 668 15 354 332 0 23 000 000
Övriga kostnader       0
Summa totalt 7 645 668 15 354 332 0 23 000 000
Intäkter (avgår)       0
Faktiska kostnader 7 645 668 15 354 332 0 23 000 000
Offentligt bidrag i annat än pengar       0
Summa totalt 7 645 668 15 354 332 0 23 000 000

 

Strukturfondsstöd år 2010 år 2011 år 2012 Totalt
Regionala fonden 3 822 834 7 677 166   11 500 000

Finansieringsplan

Nationell offentlig finansiering

Kontant finansiering år 2010 år 2011 år 2012 Totalt
Norrbotten Länsstyrelsen 2 822 834 4 677 166   7 500 000
Arvidsjaur kommun 1 000 000 3 000 000   4 000 000
        0
Summa kontant finansiering 3 822 834 7 677 166   11 500 000
         

Summa offentliga bidrag
i annat än pengar

0 0 0 0
Summa 3 822 834 7 677 166   11 500 000

 

Privat  kontant finansiering år 2010 år 2011 år 2012 Totalt
         
Summa 0 0 0 0

 

  år 2010 år 2011 år 2012 Total
Summa total finansering 7 645 668 15 354 332 0 23 000 000

 

Privata bidrag i annat än pengar Socialfondsåtgärder (uppskattad kostnad)
0 kronor 0 kronor

Övriga upplysningar

Som stödmottagare förbinder ni er att följa de regler och villkor som gäller för beslutet.
Stödmottagaren är skyldig att ta del av och följa förordningar och föreskrifter.

All information uppdateras kontenueligt och finns att hämta på www.tillvaxtverket.se där finns bl a förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter, grafiska riktlinjer, information och råd till dem som beviljas stöd. Har ni frågor är ni välkommen att kontakta nedastående handläggare.

I och med att stödmottagaren tar emot stöd sker ett samtycke till att föras upp på förteckning över stödmottagare. Förteckning kommer att offentliggöras bland annat på Tillväxtverkets hemsida.

Beslutande

Göran Theolin
Avdelningschef Europaprogrammen
Tillväxtverket

Sean Black
Handläggare
Telefon 08-681 96 25
E-post: sean.black@tillvaxtverket.se