Arvidsjaur Flygplats
Ankommande / Arrivals
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:30 2N4852 Stockholm ARN
2015-11-17 16:30 2N4855 Gällivare
2015-11-17 20:45 2N4856 Stockholm ARN
Avgående / Departures
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:50 2N4852 Gällivare
2015-11-17 16:50 2N4855 Stockholm ARN
2015-11-17 21:00 2N4856 Gällivare

Utveckling av Arvidsjaurs flygplats

Projekt   Utveckling av Arvidsjaur flygplats
Sökande   Arvidsjaur flygplats AB
Projektledare   Ralf Lundberg
Projektperiod   2004-04-01 – 2006-09-01
Fond   Regionala fonden
åtgärd   1.2
Stad/landsbygd   Landsbygd
Inland Län/ Kommun   Norrbottens län / Arvidsjaurs kommun
Kategorikod   31

Bakgrund och problembeskrivning

Den växande biltestnäringen inom Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner, samt den växande chartertrafiken från Europa har gjort att befintlig rullbana och dess bärighet sätts på stora prov. Under 2003 har 31 547 passagerare rest till och från Arvidsjaur med den reguljära linjetrafiken. Chartertrafiken från Tyskland uppgick under 2003 till 9 760 passagerare. Till detta ska tilläggas att vid Arvidsjaur flygplats bedrivs pilotutbildning på gymnasial nivå – den största i Europa.

Det krävs att en utbyggnad av kapaciteten görs snarast för att Arvidsjaur Flygplats och regionen i området ska kunna fortsätta att utvecklas. Allt större flygplan används för att på ett så kostnadseffektivt sätt transportera personer till och från Arvidsjaurs flygplats. Biltestnäringens behov av direkttrafik som i huvudsak sker från Tyskland ökar år från år, vilket sker med allt större och tyngre flygplan, Arvidsjaurs flygplats har begränsningar vilket medför ett hot mot en fortsatt expansion. Chartertrafiken till Arvidsjaurs flygplats utvecklas idag i en rasande takt.

Den flygutbildning som idag finns på Arvidsjaurs flygplats har under senaste året utökats med ett antal flyglärarutbildningar.Det planeras även en flygingenjörsutbildning som väntas starta inom de närmaste åren. Detta kommer att kräva att taxibanor byggs för att klara denna utökning, detta för att få ut maximala antal starter och landningar på en bana.

I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Norrbottens län perioden 2004 – 2015 framgår det att Arvidsjaurs Flygplats är i behov av förlängning av rullbana och stråk med 500 meter samt ny toppbeläggning av bana och uppställningsplatta. Vidare behövs uppgradering av inflygningshjälpmedel och anläggande av ny taxibana samt stråk. Dessa åtgärder motiveras främst för att svara upp mot de krav som områdets testtrafik ställer samt till att den turistiska trafiken ytterligare kan utvecklas. I mars 2003 överlämnade förhandlingsmannen Carl-Johan Korsås rapporten ”Testverksamhet m.m. i övre Norrlands inland – en ny basindustri, slutrapport bil- och komponenttestnäringen i övre Norrlands inland”. Denna rapport beskriver Arvidsjaurs Flygplats betydelse för regionen och vikten av en utveckling av denna.

Mål och syfte

Syftet med projektet är att genomföra två av de tre identifierade utvecklingsetapperna för Arvidsjaurs Flygplats.

1.Förlängning av rullbana och stråk med 500 m åt nordväst samt GP-yta. Med denna åt-gärd medges landningar och starter med de större passagerarplanen.
2.Investering av utrustning för del av precisionsinflygning.
3.Banförstärkning av befintlig rullbana för ökad bärighet.

Målet är att via investeringen kunna möta de önskemål och krav som den ökande biltestnäringen, charterverksamheten och besök/upplevelseindustrin ställer på kommunikationer. Genom utvecklingen av flygplatsen är målet att väsentligt bidra till regionens konkurrens-kraft och framtida utveckling. En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att tillvarata de potentialer som finns för tillväxt i området. Utvecklingen av Arvidsjaurs Flyg-plats motverkar effektivt avståndshandikapp och bidrar till positiva effekter för inlandet.

Målgrupp

Arvidsjaurs flygplats är navet för regionens testindustri. Således gynnas hela regionen av en satsning på flygplatsen. Biltestbranschen och besöksnäringen är den primära målgrup-pen men de positiva effekterna är tydliga även för övriga näringar och gynnar såväl kvinnor som män.

Aktiviteter/Genomförande

Ralf Lundberg som är VD för Arvidsjaurs flygplats kommer att fungera som projektledare och ansvarig för projektets genomförande. Styrgrupp och arbetsgrupp kommer att utses efter beviljat projekt.

Projektets aktiviteter består huvudsakligen av byggnation vilket bl.a innefattar upphand-ling, projektering, rådgivning, markarbeten, beläggningsarbeten, installation och besikt-ningar. Avslutningsvis kommer uppföljning och slutredovisning att ske.

Jämställdhetsaspekter

Projektets målsättning är att uppfylla kraven på ett jämställt samhälle. En investering på flygplatsen som ger möjlighet till en utvecklad och säker flygtrafik gynnar såväl kvinnor som män. Investringen gynnar framförallt testindustrin och besöksnäringen. Två näringar med olika könssammansättning på arbetskraften. Testindustrin som domineras av manlig arbetskraft medan besöksnäringen sysselsätter fler kvinnor än män. Vid sammansättning av styrgrupp och arbetsgrupp, liksom i övriga aktiviteter, kommer en jämställd könsfördelning att eftersträvas.

Miljökonsekvenser

Flygplatsen har idag tillstånd enligt miljödomstolen för bl.a. skolverksamheten. Just nu behandlas en ny ansökan för att utöka skolverksamheten. Beslut om utökat tillstånd fattas under hösten 2004 av miljödomstolen. En investering på flygplatsen som leder till att ka-paciteten ökar kan föra med sig att färre resenärer väljer att flyga via kustflygplatserna och därmed erhålls ett minskat utsläpp från biltrafiken.

Tidplan och aktivitetsplan

Projektet kommer att pågå under tiden 1 april 2004 till 30 juni 2006. Aktiviteterna i pro-jektet kommer att bedrivas enligt nedanstående tabell.

Aktivitet Startdatum Slutdatum
Projektering 2004-04-01 2004-06-30
Teknisk rådgivning 2004-05-01 2006-06-30
Markarbeten 2004-08-01 2005-10-31
Beläggningsarbeten 2005-06-01 2005-08-31
Bankantbelysning 2004-09-01 2005-08-31
Flyttning av befintlig elinstallation 2005-06-01 2005-08-31
Installation av precisionslandningsutrustning 2005-06-01 2005-08-31
Besiktningar och efterarbeten 2005-09-01 2006-06-30
Slutredovisning och uppföljning 2005-12-01 2006-06-30

Förväntat resultat och indikatorer

Investeringen innebär positiva effekter för bl.a. biltestverksamheten och turistnäringen som säkerställer möjligheten till en fortsatt expansion och därmed stärker sin konkurrenskraft. Turismföretagen får möjlighet att ta emot större grupper och därmed en bättre möjlighet att tillvarata den ökande besöksnäringen i länet. Dessa näringar utgör en av de viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling i Arvidsjaur och regionen som helhet. Men även andra näringar i regionen kommer få positiva effekter. Flygsäkerheten på flygplatsen kommer att öka.

Indikatorer

- Infrastrukturprojekt/ trafiklösningar 1 (investering)
- Nya arbetstillfällen 3
- Nya företag 1 (ägs av kvinna)

Resultatspridning

Projektet kommer att sprida information om projektet på följande sätt:

Skylt på flygplatsen
De lokala entreprenörerna inom biltestverksamhet och turism kommer att informeras kontinuerligt.
I övrigt kommer löpande information att spridas via flygplatsens hemsida och massmedia.