Arvidsjaur Flygplats
Ankommande / Arrivals
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:30 2N4852 Stockholm ARN
2015-11-17 16:30 2N4855 Gällivare
2015-11-17 20:45 2N4856 Stockholm ARN
Avgående / Departures
Date Time Flight Arrivals Remark
2015-11-17 10:50 2N4852 Gällivare
2015-11-17 16:50 2N4855 Stockholm ARN
2015-11-17 21:00 2N4856 Gällivare

Utbyggnad för tillväxt

Projekt Utbyggnad för tillväxt
Sökande Arvidsjaur flygplats AB
Projektledare Ralf Lundberg

Bakgrund och problembeskrivning

Den växande trafiken på Arvidsjaurs flygplats har inneburit att antalet passagerare under 2006 uppgick till 50 000.
Resandet bedöms öka med ca 5-10 % årligen under perioden 2007-2010.

Anledningen till den stora ökningen är främst att testverksamheten har expanderat efter statligt beslut om Civil Test- och Ovningsverksamhet (CTO) som tillkom i samband med nedläggning av K4 i Arvidsjaur. Biltestnäringen investerar årligen för 500-600 mkr i regionen.

Parallellt utvecklas den internationella turistnäringen. Under 2006 flögs 6000 turister med charter från Mfinchen, Hahn, Hannover, Stuttgart, Paris och Köpenhamn. Förväntat utfall av olika turistsatsningar kommer att innebära en stor tillströmning av resande, också med flyg.
Tillkomsten av nya statliga etableringar såsom AMV, Försäkringskassan och i jan 2008 Kriminalvårdsverket ställer större krav på kapacitet för resande.

Utvecklingen inom gruv- och mineralnäringen har nått Arvidsjaur. Utförda prospekteringar medför förväntad start av ett par gruvor inom de närmaste åren.

Den ökade trafiken gör att en utökning av uppställningsplatta krävs, breddning av taxiväg samt utökade p-platser.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektet skall genom investeringar vid flygplatsen i Arvidsjaur skapa förutsättningar för den ökade trafiken. Anledningen till den växande trafiken beror framförallt på expansionen inom biltestnäringen, den internationella turistnäringen, tillkomsten av statliga etableringar samt utvecklingen inom gruv och mineralnäringen.

Syfte

Syftet är att genom att bygga ut och anpassa flygplatsen skall de kunna möta de önskemål och krav som biltestnäringen, charterverksamheten och övrig besöksnäring ställer på kommunikationer i Arvidsjaur.

Mål

Det övergripande målet med projektet är att öka tillgängligheten och bidra till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region.

Målgrupp

Den primära målgruppen är biltestnäringen, eftersom grundförutsättningen för testverksamhetens utveckling i regionen har varit och kommer framgent att vara Arvidsj aurs flygplats.

Projektorganisation

Projektet ägs av Arvidsjaur Flygplats AB som är ett helägt dotterbolag till Arvidsjaurs kommunföretag AB, som i sin helhet ägs av Arvidsjaur kommun.

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivnin Ralf Lundberg, VD vid Arvidsjaur flygplats AB, kommer att fungera som projektledare och ansvarig för projektets genomförande.
Styrgrupp och arbetsgrupp kommer att utses efter beviljat projekt.

Utvändiga markarbeten kommer att göras i form av utökad uppställningsplatta, breddning av taxiväg samt utökad p-plats inklusive anslutning, detta är kostnadsberäknat till 7 325 000 kr.

Om- och tillbyggnad av stationsbyggnad omfattar följande och är kostnadsberäknat till 18 071 000 kr:

Befintlig stationsbyggnad byggs till med en Kåta som i källarplan innehåller teknikutrymmen och på plan 1 utgör en ny ankomsthalllelevtorg. Plan 2 kommer att senare inredas med simulatorruni för planerad flygledare- och flygingenjörsutbildning.
Ombyggnad av nuvarande ankomst- och avgångshall till en funktionsenlig avgångshall för att klara erforderliga utrymmen som krävs för avresande speciellt under biltestsäsongen.
övre planet i den nybyggda Kåtan skall, om så erfordras, nyttjas som undervisningslokaler för framtida utbildning av flygledare och flygingenjörer.

Projektavgränsning

Arvidsjaur Flygplats AB:s verksamhet består i att driva flygplats i Arvidsjaur och verka får flygets utveckling.

Koppling till det regionala näringslivet

Investeringen innebär positiva effekter för främst testindustrin och besöksnäringen som därmed säkerställer möjligheten till fortsatt expansion och stärkt konkurrenskraft i regionen.

Koppling till andra projekt/insatser

Inga direkta kopplingar till andra projekt, men indirekt kommer projektet att ha kopplingar till olika utvecklingsprojekt inom framförallt test- och turismnäringen.

Uppföljning/Utvärdering

Den tillsatta styr- och arbetsgruppen kommer löpande att följa upp projektets genomförande.
Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport kommer att göras i slutet av projektperioden.

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet Startdatum Slutdatum
Utökad uppställningsplatta 2007-09-01 2008-11-01
Breddning av taxiväg 2007-09-01 2008-11-01
Utökad P plats/anslutning 2007-09-01 2008-11-01
Nybyggnation stationsbyggnad 2007-10-01 2008-08-31
Informationsspridning om verksamhet och resultat 2007-09-01 2008-12-31
Projektutvärdering och slutredovisning 2008-09-01 2008-12-31
Projektets start- och slutdatum 2007-09-01 2008-12-31